Benelux gaat gezamenlijk inspecteren

De drie landen hebben op 3 oktober het Benelux-verdrag, om grensoverschrijdend samen te werken rond wegvervoerinspecties, ondertekend. Deze multinationale inspecties leiden tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer – belangrijk voor ondernemers – en kostenbesparingen. Hiermee zetten ze in op de verkeersveiligheid voor burgers en creëren ze een gelijk speelveld zodat ondernemers binnen en buiten de Benelux aan een zelfde toepassing van controleregels onderworpen worden. De drie landen vervullen met dit verdrag een voortrekkersrol binnen de Europese Unie.

Verschillen in toezicht wegwerken

Hoewel veel regels over de toezicht op het wegvervoer op Europees niveau is afgesproken, blijft de controle op onder andere de rij- en rusttijden, overbelading en vervoer van gevaarlijke stoffen een nationale verantwoordelijkheid. Dit leidt tot verschillen tussen de landen, waardoor ondernemingen binnen de Benelux schade lijden door de ongelijke toepassing en handhaving van de regels.

Efficiënt en collegiaal afstemmen en samenwerken binnen de Benelux op het terrein van toezicht, handhaving en opsporing zal, naast een kostenbesparing, leiden tot een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van het toezicht op en handhaving van de regelgeving EU-wegvervoer. De drie landen willen dit bereiken door:

  • Een verdergaande harmonisatie van het toezicht op en de handhaving van de EU-regelgeving voor vervoer van goederen en personen over de weg;
  • Gebruik te maken van schaalvoordelen op het terrein van capaciteit (personeel, middelen en materieel), expertise, ervaring en opleiding;
  • Regelmatig elkaar bijstand te verlenen door grensoverschrijdende Benelux-controles uit te voeren in de drie landen.

Op basis van actieplannen, die periodiek worden opgesteld en geëvalueerd, worden de afspraken tussen de drie landen in de praktijk gerealiseerd.

De samenwerking is begin 2014 van start gegaan. Voor het komende jaar zijn drie projecten benoemd, te weten het bundelen van goederenstromen, het maximaliseren van de schapbeschikbaarheid en het reduceren van het aantal lege kilometers.

Tim de Jong

Al ruim een kwart eeuw actief als truck- en trailerjournalist, beschikt over alle benodigde papieren inclusief Code 95, over een scherpe pen en een altijd alerte camera.

Tim de Jong has 3478 posts and counting. See all posts by Tim de Jong

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *